LIONS Club Prešov

Členovia prešovského klubu LIONS

Vitajte

na stránkach Lions Club Prešov.


Naše poslanie je dobrovoľne a nezištne pomáhať vo svojom okolí takým ľuďom, ktorí to potrebujú.Lions Club logo

Etický kódex člena Lions Club Prešov

Činorodou snahou dokazovať presvedčenie o dôstojnosti svojho poslania, aby som si zaslúžil uznanie za to, čo som vykonal.

Hľadať úspech alebo žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom patrí, avšak nie za cenu straty úcty k sebe samému, prípadne hľadaním výhod, ktoré mi neprislúchajú.

Myslieť na to, že budovaním vlastnej existencie nie je potrebné zničiť existenciu toho druhého, byť lojálnym k ostatným a úprimným voči sebe.

Pri vzniku pochýb o čistote a spravodlivosti svojho postoja alebo konania voči svojim blížnym hľadať pôvod pochýb predovšetkým v sebe samom.

Priateľstvo považovať za cieľ, a nie za účel, ktorý svätí prostriedky. Pochopiť, že pravé priateľstvo sa nemeria službou jedného voči druhému. Skutočné priateľstvo neočakáva nič – avšak každú službu akceptuje v tom duchu, v ktorom bola poskytnutá.

Vždy si byť vedomý svojich povinností voči svojmu národu, krajine a svojmu mestu. Svojím postojom, slovom a činmi im prejavovať neochvejnú vernosť a venovať im všetky svoje schopnosti a možnosti.

Svojim blížnym pomáhať, nešťastných utešiť a povzbudiť, slabých podporiť a svojím majetkom obdariť tých, ktorí sú v núdzi.

Menej kritizovať – často chváliť. Budovať – nie ničiť.